KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni 66986 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Albayrak Grup İç Ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır.

Albayrak Grup İç Ve Dış Ticaret A.Ş. şirketi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca; “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVK Kanunu’nun öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurtiçi veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

TANIMLAR
Veri Sorumlusu:
İlgili Kişi: Çeşitli amaçlarla Albayrak Grup İç Ve Dış Ticaret A.Ş. ile kişisel verilerini paylaşan ve bu kapsamda kişisel verisi işlenen kişilerdir. İlgili kişilerin başında sözlü, yazılı veya elektronik olarak dolaylı veya doğrudan kişisel verilerini paylaşan veya Albayrak Grup İç Ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından elde edilmesine olanak sağlamış çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, şirketimiz ile iş ilişkisinde bulunanlar, Stajyerler, öğrenciler, iş başvurusu yapanlar yer almaktadır.

Kişisel Veriler: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bilgilerin başında T.C. kimlik numarası ve nüfus cüzdanı kopyası, adres, telefon, e-posta adresleri gibi iletişim bilgileri; doğum yeri, medeni durumu, çocuk sayısı, maaş bilgisi, banka bilgileri araç bilgileri, kan grubu iş düzeyine ilişkin bilgiler, özgeçmiş, not bilgileri, eğitim düzeyi bilgileri, fotoğraf ve görüntü gibi bilgiler yer almaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”): 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENME ŞARTLARI
Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Albayrak Grup İç Ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından Albayrak Grup İç Ve Dış Ticaret A.Ş.’a ait web sitesi üzerinden doldurulan formlar, müşterilerin ürün siparişi için doldurmuş olduğu sipariş formlarından elde edilen kişisel bilgiler, e-postalar, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle ofisler, şubeler, bayiler çağrı merkezleri web siteleri sosyal medya kanalları ve benzerleri aracılığıyla sözlü yazılı ve elektronik biçimde toplanmış olan veriler, şirketimize iş başvurusunda bulunanlar tarafından paylaşılan özgeçmişler ve işe alım sonrasında personel dosyası kapsamında paylaşılan bilgiler, şirkette güvenlik amacıyla tutulan kamera kayıtları ile elde edilen kişisel veriler, şirketimiz ile ticari ilişki içerisinde bulunan tedarikçilerden ve iş ilişkisi içerisinde bulunanlardan edinilen kişisel bilgiler aracılığıyla toplanabilir.
Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirketin verimliliğini ve karlılığını artırmak amacıyla, şirketin güvenliğini sağlamak amacıyla, Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi şirketin ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası ticari iş güvenliğinin temini, satılan ürünlerin müşterilerden geri dönüşler alınarak geliştirilmesi, çalışanlara ait bilgiler özlük dosya oluşturulması, maaş ve maaş ile ilgili hakların ödenmesi, insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacıyla işlenmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel veriler ilgililerden elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
KVK Kanunu’nun 11. Maddesine göre kişisel veri sahipleri;
(i) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
(ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(iv) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
(vi) KVK’nın 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(vii) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (v) ve (vi) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
(viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, kişisel veri sahibi olarak başvuruda bulunabilir ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Albayrak Grup İç Ve Dış Ticaret A.Ş.’a iletebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi yazılı ve ıslak imzalı olarak; Alipaşa Mah.Trablusgarp Bulvarı No:33 Silivri - İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya talebinizi “info@albayrak.com” adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.